Vabad töökohad

SA Võru Kannel otsib oma meeskonda ADMINISTRAATORIT.

Peamised tööülesanded: teenindava personali töö korraldamine, ruumide ja territooriumi korrashoiu jälgimine, Kandle külastajate igakülgne professionaalne teenindamine

Ootused kandidaadile: keskharidus, kasuks tuleb oma töövaldkonna kogemus, eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise ja vene keele oskus kesktasemel, arvutikasutus oskus, väga hea suhtlemisoskus, pingetaluvus, oskus teha meeskonnatööd, valmisolek füüsiliseks tööks, töötamist vastavalt graafikule (ka nädalavahetustel ja riigipühadel)

Omalt poolt pakume: huvitavat ja mitmekesist tööd, stabiilset töösuhet ja palka, head ja suurte kogemustega töökollektiivi

Muu info: tööle asumise aeg juuli 2023. Avaldus, nõutavad dokumendid (CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri)  esitada hiljemalt 15. juuni 2023 aadressil kaie.kilgast@voru.ee. Täpsem info: www.vorukannel/vabad-tookohad/. Lisainfo heiki.kelp@vorukannel.ee, tel 5139153.

SA Võru Kannel
Ametijuhend
Administraator

  1. Üldosa

1.1 Struktuuriüksuse osaSA Võru Kannel
1.2 Ametikoha nimetusadministraator
1.3 Tööle võtminejuhataja
1.4 Allubjuhatajale
1.5 Alluvadmaja perenaised, koristajad
1.6 Asendaja maja perenaine
1.7 Asendabmaja perenaist

  1. Töökoha eesmärk    

2.1 Teenindava personali töö korraldamine. Kultuurimaja ruumide ja territooriumi korrashoiu jälgimine. Kandle külastajate igakülgselt professionaalne teenindamine.

  1. Tööülesanded

3.1 Hoolitseb Kandle territooriumi, ruumide ja inventari korrashoiu eest.
3.2 Korraldab ja kontrollib kultuurimaja teenindava personali: koristajate, maja perenaiste, riidehoidjate tööd. Koostab nende tööaja kava ja esitab teenindava personali tööajaarvestuse tabeli sekretär-asjaajajale.
3.3 Korraldab töökaitse ja ohutustehnika nõuete tutvustamist ja kontrollib nende täitmist töötajate hulgas.
3.4 Tellib ja varustab oma haldusalas teenindavat personali töö- ja puhastusvahenditega, jälgib hoolduslepingute täitmist.
3.5 Administreerib kultuurimajas ja Kandle aias toimuvaid üritusi vastavalt tööplaanile koostöös kunstilise juhi ja müügijuhiga.
3.6 Täidab maja perenaise tööülesandeid vastavalt töögraafikule ja nende puhkuse ajal.
3.7 Avab ruumid ja sulgeb need vastavalt graafikule.
3.8 Enne üritust kontrollib ruumide seisukorda (küte, ventilatsioon, mööbel, kardinad, ruumide puhtus ja kord jne.). Likvideerib ilmnenud puudused või organiseerib puuduste kõrvaldamise. Kontrollib peale ruumide kasutamist:
3.8.1 ruumide korrashoidu;
3.8.2 sulgeb uksed ja aknad;
3.8.3 kustutab tuled;
3.8.4 kontrollib, et majja ei jääks võõraid inimesi;
3.8.5 kontrollib ja lülitab vajadusel välja ventilatsiooni;
3.8.6 kontrollib, et valvesignalisatsiooni andurite väli ei oleks takistatud (kardinad, lilled, dekoratsioonid jms.);
3.8.7 kindlustab kontrolli materiaalsete väärtuste säilimise üle pärast ürituste lõppemist.
3.9. Ürituste toimumise ajal valvab üldise korra järele.
3.9.1 võtab kasutusele abinõud korra tagamiseks.
3.10 Informeerib juhtkonda olemasolevatest puudustest.
3.11. Täidab teisi temale vahetu ülemuse poolt antud tööülesandeid, mis seostuvad erialase spetsiifikaga.

  1. Vastutus

4.1 vastutab käesoleva ametijuhendiga ning vahetu ülemuse poolt antud tööülesannete täpse, õigeaegse, kohusetundliku täitmise eest.
4.2 vastutab materiaalselt tema kasutusse antud vahendite säilimuse ja korrasoleku eest.
4.3 vastutab talle tööülesannete täitmise tõttu teatavaks saanud asutuse informatsiooni, samuti teiste inimeste eraelu puutuvate andmete ning muu konfidentsiaalselt saadud informatsiooni hoidmise eest.

  1. Õigused

5.1 Saada tööks vajalikku eri-, kutse- ja ametialast täiendkoolitust ja kirjandust vastavalt kultuurimaja rahalistele võimalustele ning kooskõlastatult juhtkonnaga.
5.2 Saada oma tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente kultuurimaja töötajatelt.
5.3 Saada oma tööks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat ning tehnilist abi nende kasutamisel vastavalt kultuurimaja rahalistele võimalustele.
5.4 Teha ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks.

  1. Töötajale esitatavad nõuded

6.1 Hariduskesk-, kutse või eriharidus.
6.2 Teadmised ja töökogemuskasuks tuleb oma töövaldkonna eripära tundmine.
6.3 Keeleoskuseesti keele oskus kõrgtasemel (suhtlemisel ja kirjas), inglise ja vene keele oskus kesktasemel.
6.4 Muud olulised oskusedarvutiprogrammide kasutamise oskus, oskus tööaega efektiivselt kasutada.
6.5 Isikuomadusedsuhlemisoskus avalikkuse ja töökaaslastega, abivalmis, tööülesannete täitmisel vastutus- ja kohusetundlik, iseseisva töö tegemise oskus, planeerimine, pingetaluvus, avatus muutustele, õpivõime.

  1. Muu info

7.1 Tööle asumise aeg juuli 2023.
7.2 Avaldus, nõutavad dokumendid (CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri)  esitada hiljemalt 15. juuni 2023 aadressil kaie.kilgast@voru.ee.
7.3 Lisainfo heiki.kelp@vorukannel.ee, tel 5139153.